Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS” DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNĖ
Vaida Valalytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Adresas: Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas
Tel. +370 (686) 84 554
El. p. dap.klevelis@gmail.com
_____________________________________________________________

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO (DAP) FUNKCIJOS:

  • Informuoja Įstaigą ir duomenis Įstaigoje tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
  • Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir Įstaigos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą ir kt.
  • informuojakonsultuoja Įstaigą apie stebėjimo rezultatus, teikia susijusias rekomendacijas.
  • Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
  • Bendradarbiauja su kitomis asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijomis.
  • Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo Inspekcijoje, nagrinėja jų prašymus ir teikia kitas susijusias paslaugas.

Daugiau informacijos apie DAP funkcijas galite rasti duomenų apsaugos pareigūnų gairėse
__________________________________________________________

DUOMENŲ APSAUGĄ ĮSTAIGOJE REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės
Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 30 straipsnis numato duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams bei, kai taikoma, ir jų atstovams, pareigą tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, kuriuose būtų detaliai aprašytas atliekamas asmens duomenų tvarkymas.
Jūsų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi pagal duomenų valdytojo (Kauno lopšelio-darželio “Klevelis”) patvirtintus duomenų tvarkymo veiklos įrašus.


Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą konkrečiu atveju, skaitykite Privatumo pranešime.
Taip pat informuojame, kad Kauno lopšelyje-darželyje “Klevelis” Jūsų asmens duomenys dar yra tvarkomi šiais tikslais:


Informacija atnaujinta 2022-12-02

Close Menu