Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

Darželio savivaldą sudaro:

 • Įstaigos taryba
 • Mokytojų taryba
 • Metodinė taryba

ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba – aukščiausioji Kauno lopšelio-darželio “Klevelis” savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.
Struktūra, valdymas ir sudarymo principai
Įstaigos tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius atstovaujami tėvai, pedagogai ir kiti įstaigos darbuotojai.
Tarybos pagrindinės funkcijos

 • Nustato įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką
 • Pritaria įstaigos metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui
 • Inicijuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius
 • Analizuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į įstaigos sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą

Įstaigos tarybos pirmininkas
Nariai:

Zita Sargūnienė (mob. tel. 8 672 32427, el.p. z.sarguniene@gmail.com)
Jolanta Stūronaitė
Vaida Valalytė
Rasa Straigytė
Evaldas Cicėnas
Viktorija Šiugždienė

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti Kauno lopšelio-darželio “Klevelis” savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Struktūra, valdymas ir sudarymo principai
Mokytojų tarybą sudaro įstaigos vadovai, visi mokytojai bei pagalbos specialistai.
Tarybos pagrindinės funkcijos

 • Inicijuoja organizacijos kaitos procesus
 • Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus
 • Analizuoja ugdymo rezulatatus
 • Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą
 • Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas

METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba – tai veikianti Kauno lopšelio-darželio “Klevelis” mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Tarybos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir aukštos ugdymo kokybės.
Struktūra, valdymas ir sudarymo principai
Metodinę tarybą sudaro 9 nariai: ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir specialistai.
Tarybos pagrindinės funkcijos

 • Kartu su įstaigos vadovu ir jo pavaduotoju ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus
 • Planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą
 • Nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.

Informacija atnaujinta 2022-09-01

Close Menu