Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI

Tobulinti ugdymo turinį ir sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumo ir gabumų ugdymuisi:
» Praplėsti įstaigos vaiko pasiekimų vertinimo sistemą, įtraukiant vaikus į jų pasiekimų vertinimą;
» Atskleisti vaikų ypatingus gebėjimus.

Tapti techniškai modernia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga:
»Modernizuoti ugdymo turinio įgyvendinimą, taikant informacines technologijas;
» Sudaryti galimybes vaikų informacinių technologijų naudojimosi gebėjimų ugdymui/si;

Stiprinti įstaigos materialinę bazę, turtinant ugdomąją aplinką, siekiant patenkinti specialiuosius vaikų poreikius:
» Atnaujinti bendro naudojimo patalpas;
» Atsižvelgiant į vaikų amžių ir jų specialiuosius poreikius ir gabumus, atnaujinti ugdomąsias aplinkas įstaigoje.

Formuoti personalo komandinio darbo ir pasidalytosios lyderystės gebėjimus:
» Pedagogų ir technikinio personalo komandinio darbo ir pasidalytosios lyderystės kompetencijos tobulinimas


Informacija atnaujinta 2019-01-30

Close Menu