Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „KLEVELIS“ SPECIALIOJO UGDYMO PAGALBOS KONSULTACINIS CENTRO „PŪKAS“ TIKSLAI

 • Šviesti visuomenę siekiant užtikrinti visapusišką vaikų, sergančių alergijomis, vystymą (si). Rengti ir platinti metodinę medžiagą, vykdyti profilaktikos programas ir skatinti mokytis vaikus, sergančius alergijomis (atopiniu dermatitu, bronchine astma), bei jų tėvus sveikos gyvensenos.
 • Skatinti pedagogų, alergologų ir kitų specialybių gydytojų profesinį bendradarbiavimą, vykdant alerginių susirgimų prevenciją, kuriant sveiką bendruomenę. Kurti ir įgyvendinati sveikatos stiprinimo prevencijos programas.
 • Organizuoti pedagogų, slaugos darbuotojų, dietologų ir kitų darbuotojų dirbančių su vaikais sergančiais alergijomis (atopiniu dermatitu, bronchine astma) mokymą (si) ir profesinį tobulinimą (si).

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „KLEVELIS“ SPECIALIOJO UGDYMO PAGALBOS KONSULTACINIS CENTRO „PŪKAS“ UŽDAVINIAI

 • Skatinti centre organizuojamose veiklose dalyvauti vaikus, nelankančius ikimokyklinės įstaigos ir sergančius alergijomis (atopiniu dermatitu, bronchine astma).
 • Teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą pedagogams, spec. pedagogams, tėvams ugdantiems ir auginantiems vaikus, sergančius alergijomis (atopiniu dermatitu, bronchine astma), skatinti jų savišvietą. Organizuoti profesinio tobulėjimo kursus, seminarus, konferencijas.
 • Skleisti sukauptą gerąją darbo patirtį visuomenėje, ruošiant straipsnius spaudoje, leidinius, bendradarbiaujant su žiniasklaida.

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „KLEVELIS“ SPECIALIOJO UGDYMO PAGALBOS KONSULTACINIS CENTRO „PŪKAS“ VEIKLOS KRYPTYS

 • Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pereinamuoju adaptaciniu laikotarpiu jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų, sergančių alergijomis (atopiniu dermatitu, bronchine astma) specialiojo ugdymo (-si) poreikių tyrimas ir analizė. Duomenų apie Kauno mieste gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų, sergančių alergijomis (atopiniu dermatitu, bronchine astma), kaupimas.
 • Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos organizavimas ir vykdymas:
 1. tėvų (globėjų), auginančių vaikus, sergančius alergijomis (atopiniu dermatitu, bronchine astma), konsultavimas;
 2. ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, ugdančių vaikus, sergančius alergijomis (atopiniu dermatitu, bronchine astma), konsultavimas;
 3. individualus korekcinis darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais, sergančiais alergijomis (atopiniu dermatitu, bronchine astma) ir nelankančių ugdymo įstaigų.
 • Visuomenės švietimas vaikų, sergančių alergijomis (atopiniu dermatitu, bronchine astma), ugdymo klausimais ir centro veiklos sklaida.
 • Organizuoti profesinio tobulinimo kursus, seminarus, konferencijas.

Leave a Reply

Close Menu